Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. 1ο Έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ»

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 B.ii

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ"

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 31.500 ευρώ

 B.iii 

 ΜΕΤΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 31.500 ευρώ

 B.iv 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ  ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ"

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 66.000 ευρώ

 Γ.iii

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 33.000 ευρώ

 Δ.i

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 95.587 ευρώ

 Δ.v

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 59.185 ευρώ

 Ε.i.

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 68.494 ευρώ

 Ε.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 20.459 ευρώ

 ΣΤ.i

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 7.700 ευρώ

 ΣΤ.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (WEB SITE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 5.494 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 418.919 ευρώ

 

Παρακάτω αναλύονται τα στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται
για το πρώτο έτος  του Προγράμματος Εργασίας 2015-2016.

 

Δραστηριότητα Βii:  Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»

Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες). Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία παρέχει την ιδιότητα πρόσβασης και διαχείρισης σειράς πληροφοριών που αφορούν στα γενικά και ειδικά στοιχεία του συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου του παραγωγού, ως προς την φυσική και τη χημική σύσταση του εδάφους καθώς και συμβουλές ορθολογικής λίπανσης.

Κατά το 1ο έτος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής και πραγματοποιήθηκε η παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Λίπανσης για την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών λίπανσης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και η υποστήριξη των χρηστών (επιβλεπόντων γεωπόνων) στην πλατφόρμα οδηγιών.

Δραστηριότητα Βiii: Σύστημα Φιλοπεριβαλλοντικών Πρακτικών Φυτοπροστασίας από τον Δάκο της ελιάς με ηλεκτρονική εφαρμογή ( Συμβουλή Πρακτικών Φυτοπροστασίας Δάκου)

Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς τους τρόπους παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου, την επισήμανση του οικονομικού ορίου επέμβασης ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου, την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (μηχανικές, καλλιεργητικές και βιολογικές) αντιμετώπισής του.

Κατά το 1ο έτος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και έλεγχος συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής πρακτικών Φυτοπροστασίας από το Δάκο.

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης)  όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο  έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη  συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος & επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά από επεξεργασία
  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης-λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας

Δραστηριότητα Δ.i: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και  παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν τη μεταποίησή τους

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίηση τους.  Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάση του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης η ΟΕΦ μέσω της εγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε τα παρακάτω: 50 αλυσοπρίονα, 32 χορτοκοπτικά και 20 Ελαιοραβδιστικά συστήματα Kombi.

Δραστηριότητα Δ.v.: Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιόλαδου

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προκειμένου το χημικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του ελαιόλαδου. Μέσω αυτού του εξοπλισμού θα μπορεί να εξασφαλιστεί ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου ελαιολάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης της εγκεκριμένης δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε: φασματοφωτομετρο υπεριώδους ορατού διπλής δέσμης, genesis 10s uv-vis scanning spectrophotometer thermo thermos scientific, φορητό πεχάμετρο, ηλεκτρικό αγωγιμόμετρο, πυριαντήριο, θερμικός μαγνητικός αναδευτήρας, στήλη απιονισμού, δειγματολήπτης εδάφων, κόσκινο ανοξείδωτο χάλυβα, αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου, δοσομετρητής, μύλος άλεσης, αναλώσιμα αντιδραστήρια και φορητό και ψηφιακό ασβεστόμετρο.

Δραστηριότητα Ε.i. :Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Αφορά τη δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή (υποχρεωτική η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007)

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση,  εγκατάσταση, έλεγχο και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000. Το σύστημα θα εφαρμοσθεί στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου.

Η μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, θα αναβαθμίσει και θα διατηρήσει την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000:2005, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούν, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Δραστηριότητα ΣΤ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων των έργων της ΟΕΦ στα πλαίσια της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων Βiv, Γiii, Δi, Δiv, Εi, Eiii που αφορούν στο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΟΕΦ στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Δραστηριότητα ΣΤ.ii:Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων

Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

ΦΑΣΑ