Προφίλ

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας – Ένωση Αγροτών, αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. Θεσπρωτίας Πρέβεζας, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του ο Α.Σ. έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και  κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.  

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά στην εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο οποίο συμμετέχει σημαντικός αριθμός παραγωγών μελών της ΟΠ. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις, λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την εύκολη συλλογή δεδομένων που αφορούν σε όλες τις φάσεις της καλλιέργειας και παραγωγής του ελαιολάδου. Στηρίζουν την προσπάθεια του παραγωγού παρέχοντάς του εξειδικευμένες οδηγίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου, λαμβάνοντας υπόψη την κλίση και την ποιότητα του εδάφους, την καλλιεργούμενη ποικιλία, καθώς και τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων  που πραγματοποιούνται συστηματικά επιτυγχάνοντας την εξοικονόμηση πόρων  τα οποία επιβαρύνουν την τελική τιμή του προϊόντος.

Η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών, για την διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κ.ά

Αναπόσπαστο μέρος των παρεμβάσεων αποτελεί η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στο παραγόμενο προϊόν  δηλαδή η παρακολούθησή και πλήρης καταγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για την παραγωγή του. Το ιστορικό αυτό τηρείται ηλεκτρονικά και διασυνδέεται και με το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας καθώς και με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,  ISO 22000:2005.

Επειδή το τελικό ζητούμενο είναι η παραγωγή ποιοτικού προϊόντος, η Ο.Π. επιλέγει και παρέχει εξειδικευμένο εξοπλισμό στους παραγωγούς μέλη της με τον διττό στόχο να στηρίξει το εισόδημά τους αλλά και να διασφαλίσει τα κατάλληλα εργαλεία για την ελαιοκαλλιέργεια (χορτοκοπτικά), συγκομιδή (ελαιοραβδιστικά) και κλάδεμα (αλυσοπρίονα).

Στο ίδιο σκεπτικό βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας εντάσσεται και η δημιουργία σύγχρονα εξοπλισμένου χημικού εργαστηρίου, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί όλες τις απολύτως αναγκαίες αναλύσεις όπως μέτρηση της οξύτητας, προσδιορισμού οξειδίων, ΔΚ κ.α.

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτης.

ΦΑΣΑ